Generelle salgs- og leveringsbetingelser fra NOTIM AS

1. Generelt
Generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder leveranser fra Notim AS
Der ikke annet fremkommer av betingelsene, gjelder Kjøpsloven (Lov om kjøp av 13.mai 1988 nr 27) eller Incoterms 2010/NSAB2000.

2. Parter/Definisjoner
Kjøper: Som angitt i selgers ordrebekreftelse
Selger: Notim AS
Leverandør: Produsent av leveransen
Leveranse(n): De produkter kjøpsavtalen omfatter, jfr. ordrebekreftelsen.
Kjøpesum: Det beløp som er angitt i ordrebekreftelsen.

3. Tilbud
Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Notim AS

4. Pris- og rabattbetingelser
Ved kjøp under Kr 2 000,- belastes et småordretillegg på Kr 200,-
En bestilling er først bindende når vår skriftlige ordrebekreftelse foreligger. Kjøpers aksept av vår ordrebekreftelse inkluderer aksept av disse betingelser.
Vi forbeholder oss retten til å endre priser dersom råvarepriser, valutaforhold, toll- eller andre avgiftssatser eller andre forhold utenfor vår kontroll endres.
Paller anføres/krediteres i henhold til «regler for palleutveksling» utgitt av transportørene, eventuell returfrakt dekkes av kunde. Ompalletering belastes med et gebyr på Kr 500,-

5. Varens anvendelse
Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse.

6. Levering og risikoovergang
6.1 Leveringstidspunkt
Dersom leveringstidspunkt ikke er angitt i bestilling og/eller ordrebekreftelse, skal levering skje innen rimelig tid etter at selger har utstedt ordrebekreftelse.
Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

6.2 Leveringsbetingelser
Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende:
CPT kjøpers vareadresse – Incoterms 2010
– Ved partigodsleveranser (min 2.500 kg) over kr 20.000,-
– Ved stykkgodsleveranser over kr 20.000,-
Leveranser skjer med transportører Notim AS har fraktavtale med. Ved transport med andre aktører eller hasteordre, vil merkostnader bli belastet kunde.

6.3 Forsinket levering
Selger er ikke ansvarlig for forsinkelse grunnet forhold utenfor selgers kontroll, herunder forsinkelse fra eventuell leverandørs side.
Selgers ansvar ved forsinkelse vil under enhver omstendighet være oppas begrenset til kjøpesum.

6.4 Risikoens overgang
Risikoen for leveransen går over på kjøper ved levering, herunder den enkelte leveranse der leveringen skjer i flere omganger. Regler for Incoterms 2010/NSAB2000 følges.

7. Produktspesifikasjoner og ansvar
Leveransen skal være iht produktdatablad og iht spesifikke analysesertifikat innhentet av leverandør eller selger.

8. Reklamasjon og undersøkelsesplikt
Kjøper må selv påse at vareemballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/ fraktbrevets pålydende. Kjøper må anføre skade på pakkseddel/ fraktbrev før kvittering for mottagelse, i motsatt fall vil selger avskrive seg ansvar for skade. Kjøper må varsle fraktfører, med kopi til selger, uten ugrunnet opphold. Ethvert ansvar vedrørende transportskade er oppad begrenset til kjøpesum.
Annen reklamasjon skal gis selger skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest 5 virkedager etter at kjøper burde ha oppdaget mangelen. Absolutt reklamasjonsfrist er 3 måneder fra leveringstidspunkt. Feil og mangler skal dokumenteres i tilstrekkelig grad.
Fakturanummer og aktuelle batchnummer for leveransen må oppgis i forbindelse med reklamasjon.
Hele eller deler av leveransen kan kun returneres til selger etter egen skriftlig avtale mellom partene.
Reklamasjonsretten anses tapt dersom kjøper bryter emballasjen eller benytter leveransen i produksjon.
Det kan uansett ikke kreves erstatning for eventuelt konsekvenstap (indirekte tap). Ethvert økonomisk ansvar er under enhver omstendighet oppad begrenset til kjøpesum.

9. Betaling og fakturering
Betaling skal skje på den måte og innen den frist som er angitt i ordrebekreftelsen, samt utstedt faktura. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver gjeldende sats.
Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting. Betaling netto pr 15 dager hvis ikke annet er avtalt. Selger har rett til å korrigere ordrebekreftelsen ved feil. Kjøpers reklamasjon pga. uvesentlige mangler fritar ham ikke for betaling. Kjøper har ikke rett til å motregne dersom kjøpet er omtvistet.

10. Force Majeure
Force Majeure fritar partene for ansvar dersom det hindrer avtalens oppfyllelse, eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende. Som force majeure regnes enhver hindring utenfor en parts kontroll.

11. Tvistemål
Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten løses